Lexislación

ESTUDOS:

Lei de Educación (LOE)

Aspectos básicos do currículo de grao profesional (Real Decreto)

Currículo grao profesional de Galicia (Decreto 203/2007)

Orde de probas de acceso ao grao profesional

Orde de optativas do grao profesional

Orde pola que se regula a obtención de Matrícula de Honra e Premio Fin de Grao


ORGANIZACIÓN DO CENTRO:

Decreto 223/2010, regulamento orgánico dos Conservatorios P. de Música

Orde do 4 de agosto de 2011, sobre o funcionamento dos Conservatorios

Circular 11/2011 sobre o funcionamento dos Conservatorios Profesionais de Música

Circular de 2007 de instrucións sobre o a aplicación do grao elemental e profesional de música


AVALIACIÓN:

Avaliación e cualificación do grao profesional


TAXAS E TÍTULOS:

Lei de taxas e exaccións

Equivalencias de títulos